Mūsų paslaugos

Marijampolės EDIC teikia informaciją visais klausimais, susijusiais su ES, o kilus sudėtingesniems - nurodo geriausią informacijos šaltinį.

Konsultavimas

Atsakome į lankytojų užklausas apie Europos Sąjungą: tiesiogiai lankytojams atėjus į Centrą, telefonu arba el.paštu. Priimame lankytojų grupes.


Literatūros platinimas

Platiname nemokamą literatūrą apie ES (gyventojams, švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms).


Renginių organizavimas

Organizuojame įvairaus pobūdžio ir tematikos (ES aktualijų, istorijos, aplinkosaugos, pilietybės, ekonomikos, migracijos kt.) renginius įvairioms auditorijoms: paskaitas, seminarus, diskusijas, akcijas, debatus, konferencijas, parodas, konkursus, gatvės šventes ir kt.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujame su kitomis ES tarnybomis: Jūsų Europos patarėju, Eures, Europos vartotojų centru, Eurodesk Lietuva, Europos verslo ir inovacijų tinklu, SOLVIT ir kt., ir persiunčiame šioms tarnyboms sudėtingesnes lankytojų užklausas.

Apie mus

Marijampolės Europe Direct informacijos centras (EDIC) – tai informacinė tarnyba, teikianti bendro pobūdžio informaciją apie Europos Sąjungą Marijampolės regiono gyventojams.

Mūsų misija - padėti Marijampolės regiono gyventojams ieškantiems informacijos apie ES politiką, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoti, platinti nemokamą literatūrą ir organizuoti įvairius informacinius renginius. Siekiame žadinti regiono gyventojų domėjimąsi Europos Sąjunga, skatinti piliečių diskusijas aktualiais klausimais, bei suteikti galimybę pateikti savo nuomonę, klausimus ir pasiūlymus.


ES ir EDIC naujienos

ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų

Bir 24, 2016

Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio kvietimu birželio 24 d. Briuselyje susitiko Pirmininkas M. Schulzas, Pirmininkas D. Tuskas ir Ministras Pirmininkas M. Rutte. Jie aptarė Jungtinės Karalystės referendumo rezultatus ir paskelbė šį bendrą pareiškimą.

Skaityti daugiau
X

ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų

Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio kvietimu birželio 24 d. Briuselyje susitiko Pirmininkas M. Schulzas, Pirmininkas D. Tuskas ir Ministras Pirmininkas M. Rutte. Jie aptarė Jungtinės Karalystės referendumo rezultatus ir paskelbė šį bendrą pareiškimą.

ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų:
„Laisvu ir demokratiniu procesu britai pareiškė norą palikti Europos Sąjungą. Apgailestaujame dėl šio sprendimo, tačiau gerbiame jį.

Ši padėtis neturi precedento, tačiau mūsų atsakas vieningas. Esame ryžtingi ir tvirtai laikomės pagrindinių ES vertybių – įtvirtinti taiką ir jos tautų gerovę. 27 valstybių narių Sąjunga gyvuoja toliau. Sąjunga yra mūsų bendros politinės ateities modelis. Mus sieja istorija, geografija ir bendri interesai. Tuo remdamiesi toliau plėtosime savo bendradarbiavimą. Kartu spręsime bendrus uždavinius didinti ekonomikos augimą bei gerovę ir užtikrinti saugią aplinką mūsų piliečiams. Šiame darbe visapusiškai dalyvaus institucijos.

Dabar tikimės, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė kuo greičiau imsis veiksmų pagal šį britų sprendimą, kad ir koks skausmingas būtų šis procesas. Delsimas tik be reikalo pratęstų netikrumą. Turime taisykles, kurių laikantis procesas gali vykti sklandžiai. Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatyta procedūra, kurios reikia laikytis, kai valstybė narė nusprendžia palikti Europos Sąjungą. Esame pasirengę sparčiai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl jos pasitraukimo iš Europos Sąjungos sąlygų. Kol derybų procesas nepasibaigs, Jungtinė Karalystė lieka Europos Sąjungos nare ir turi visas su tuo susijusias teises ir pareigas. Pagal Jungtinės Karalystės ratifikuotas sutartis, kol Jungtinė Karalystė neišstojo iš ES, jai galioja visa ES teisė.

Kaip buvo susitarta, 2016 m. vasario 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektas „Naujas susitarimas dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje“ nebeįsigalios ir nustoja egzistuoti. Iš naujo deramasi nebus.

Viliamės, kad ateityje Jungtinė Karalystė bus artima Europos Sąjungos partnerė. Tikimės, kad šiuo klausimu Jungtinė Karalystė suformuluos savo pasiūlymus. Bet kokiame susitarime, kuris bus pasiektas su Jungtine Karalyste kaip su trečiąja šalimi, turės būti atspindėti abiejų šalių interesai ir išlaikyta pusiausvyra, kiek tai susiję su teisėmis ir pareigomis.“

Dėl 2022 m. Europos kultūros sostinės titulo toliau varžysis Kaunas ir Klaipėda

Bir 22, 2016

Birželio 20-21 d. LR Kultūros ministerijoje vyko išankstinė Europos kultūros sostinės 2022 atranka, kurioje buvo svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos.

Skaityti daugiau
X

Dėl 2022 m. Europos kultūros sostinės titulo toliau varžysis Kaunas ir Klaipėda

Birželio 20-21 d. LR Kultūros ministerijoje vyko išankstinė Europos kultūros sostinės 2022 atranka, kurioje buvo svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos.

Po išankstinės atrankos į galutinį miestų kandidatų sąrašą pateko Kaunas ir Klaipėda.

“Sveikinu visas šešias savivaldybes, nuėjusias šį kelią, neabejoju, kad šis procesas visiems – kūrėjams, kultūros organizatoriams, bendruomenėms, administratoriams ir savivaldybių politikams – buvo naudingas, nepriklausomai nuo to, kokie bus šios atrankos rezultatai. Kelyje į Europos kultūros sostinę svarbus yra procesas, ne tik galutinis rezultatas”, – pabrėžė kultūros viceministras Arnas Neverauskas.​

Europos Komisijos vardu jos atstovas Sylvaine Pasqua padėkojo visiems šešiems paraiškas pateikusiems miestams už pastangas. „Tikimės, kad miestai išnaudos šį įdirbį kandidatuojant Europos kultūros sostinei 2022 ir toliau stiprins kultūros vaidmenį vystant savo miestus. Sveikinu abu miestus, atrinktus į galutinį sąrašą su šia sėkme, taip pat dėkoju Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai už puikų atrankos proceso administravimą“, - sakė Europos Komisijos atstovas.

Visų šešių miestų kandidatų paraiškas vertino ES institucijų – Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos ir Regionų komiteto – paskirta 10 narių ekspertų grupė: Sylvia Amann (Austrija), Cristina Farinha (Portugalija), Agnieszka Wlazel (Lenkija), Pauli Sivonen (Suomija), Ulrich Fuchs (Prancūzija), Aiva Rozenberga (Latvija), Steve Green (Jungtinė Karalystė), Jordi Pardo (Ispanija), Suzana Žilič Fišer (Slovėnija), Alain Hutchinson (Belgija).

Ekspertai yra sukaupę daug patirties ir ekspertinių žinių kultūros sektoriaus, miestų kultūros raidos ar Europos kultūros sostinės arba panašios aprėpties ir masto tarptautinių kultūros renginių organizavimo srityje.

Per 21 darbo dieną nuo išankstinės atrankos posėdžio ekspertų grupė parengs ataskaitą, kurioje bus pateikiamas bendras paraiškų vertinimas, galutinis sąrašas miestų kandidatų, kurie bus svarstomi toliau, rekomendacijos šiems miestams. Ekspertų grupės ataskaita bus viešinama Kultūros ministerijos ir Europos Komisijos interneto svetainėse.

Į galutinį miestų kandidatų sąrašą įtraukti miestai užbaigs ir patikslins savo paraiškas, kad jos atitiktų vardo suteikimo kriterijus ir kad jose būtų atsižvelgta į išankstinės atrankos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Kiekvienas iš anksto atrinktas miestas atsiųs savo patikslintą paraišką Kultūros ministerijai iki nurodyto termino 2017 m. pavasarį.

Šiame etape ekspertų grupė gali nuspręsti apsilankyti į galutinį miestų kandidatų sąrašą atrinktuose miestuose, kad galėtų vietoje geriau susipažinti su kandidatais ir vietos gyventojų bei pagrindinių suinteresuotųjų šalių įsitraukimo lygiu.

Po galutinės atrankos, kuri vyks 2017 m. pavasarį, ekspertų grupė susitars dėl vieno Lietuvos miesto, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės 2022 vardas.

LR Kultūros ministerijos informacija

Dešimt veiksmų, kad europiečiai turėtų geresnius įgūdžius

Bir 13, 2016

2016 m. birželio 10 d. Europos Komisija priėmė naują išsamią Europos įgūdžių darbotvarkę. Ja siekiama užtikrinti, kad žmonės nuo pat ankstyvų metų įgytų įvairių įgūdžių ir būtų kuo geriau išnaudotas Europos žmogiškasis kapitalas.

Skaityti daugiau
X

Dešimt veiksmų, kad europiečiai turėtų geresnius įgūdžius

2016 m. birželio 10 d. Europos Komisija priėmė naują išsamią Europos įgūdžių darbotvarkę. Ja siekiama užtikrinti, kad žmonės nuo pat ankstyvų metų įgytų įvairių įgūdžių ir būtų kuo geriau išnaudotas Europos žmogiškasis kapitalas.

Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai raginami tobulinti įgūdžių kokybę ir jų aktualumą darbo rinkai. Tyrimų duomenimis 70 mln. europiečių neturi tinkamų skaitymo ir rašymo įgūdžių, o dar daugiau turi prastus skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius. Dėl to jiems gresia nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Kita vertus, daug europiečių, ypač kvalifikuotų jaunuolių, dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir siekių. Be to, 40 proc. Europos darbdavių teigia negalintys rasti žmonių, turinčių reikiamų įgūdžių, kad būtų galima augti ir kurti inovacijas. Galiausiai, per mažai žmonių turi į verslumą orientuotą mąstyseną ir gebėjimų, kad galėtų pradėti savo verslą ir prisitaikytų prie kintančių darbo rinkos poreikių.

Todėl siekiant pagerinti žmonių galimybes gyvenime, paremti teisingą, įtraukų ir darnų augimą ir darnias visuomenes, būtina didinti įgūdžių lygį, skatinti ugdyti universaliuosius įgūdžius ir rasti būdų, kaip, be kita ko, palaikant dialogą su pramone, geriau numatyti darbo rinkos poreikius.

Kad padėtų spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, Europos Komisija pradės vykdyti 10 iniciatyvų. Jomis bus siekiama spręsti šias problemas, padidinti įgūdžių matomumą ir pagerinti jų pripažinimą vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis nuo mokyklų ir universitetų iki darbo rinkos.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Milijonai žmonių ES neturi darbo, todėl turime daryti viską, kas įmanoma, kad padėtume jiems įgyti kintančiai darbo rinkai tinkamų įgūdžių. Šiandien paskelbtame 10 punktų veiksmų plane nustatytos sritys, kuriose ES gali padėti: pavyzdžiui, užtikrinti geresnį kvalifikacijų pripažinimą visoje ES arba įgyvendinti Įgūdžių garantijos iniciatyvą, kuri padėtų menkus įgūdžius turintiems suaugusiesiems įgyti būtinųjų raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Šiame greitai kintančiame pasaulyje turime investuoti į didžiausią Europos turtą: mūsų žmones. Jie turi turėti įvairių įgūdžių, kad galėtų išnaudoti savo galimybes tiek kaip aktyvūs piliečiai, tiek kaip darbuotojai. Įgūdžiai yra be galo svarbūs klestėjimui, darbo vietoms, augimui ir ilgalaikei gerovei užtikrinti. Mūsų naujos įgūdžių darbotvarkės tikslas – užtikrinti, kad niekas neliktų nuošalyje ir kad Europa skatintų ugdyti aukščiausios klasės įgūdžius, kurie didintų konkurencingumą ir inovacijų kūrimą.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen teigė: „Turime daugiau investuoti į įgūdžius Europoje. Konkurencingiausios šalys ES ir visame pasaulyje yra tos, kurios daugiausia investuoja į įgūdžius. Kyla pavojus, kad 70 milijonų europiečių atsiliks nuo šio proceso. Tokios investicijos būtinos, kad didėtų konkurencingumas ir augimas. O svarbiausia – jos būtinos, siekiant padėti žmonėms įgyvendinti profesines svajones bei tikslus ir išnaudoti savo galimybes. Raginu valstybes nares, socialinius partnerius ir įmones bendradarbiauti su mumis ir užtikrinti, kad ši nauja Europos įgūdžių darbotvarkė duotų gerų rezultatų.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Kad Įgūdžių darbotvarkė duotų gerų rezultatų, būtinas ilgalaikis požiūris. Turime ne tik pašalinti esamas spragas, bet ir užkirsti kelią naujoms. Todėl džiaugiuosi, kad Įgūdžių darbotvarkėje įgūdžiai apibrėžti plačiai, siekiama skatinti ugdyti visus universaliuosius įgūdžius ir taip padėti žmonėms pasiekti gerų rezultatų sparčiai kintančios ekonomikos pasaulyje bei tapti aktyviais piliečiais, gyvenančiais nepriklausomą visavertį gyvenimą.“

Konkrečiai, Komisija pateikė pasiūlymus dėl toliau nurodytų 10 veiksmų, kurie turėtų būti įgyvendinti per ateinančius dvejus metus. Kai kurie bus pradėti įgyvendinti šiandien.

Įgūdžių garantija, siekiant padėti menkus įgūdžius turintiems suaugusiesiems įgyti būtiniausių raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžių ir siekti vidurinio išsalvinimo.
Europos kvalifikacijų sandaros peržiūra, siekiant geriau suprasti kvalifikacijas ir geriau išnaudoti visus turimus įgūdžius Europos darbo rinkoje.
Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija, siekiant sutelkti valstybes nares ir švietimo, užimtumo bei pramonės sričių suinteresuotuosius subjektus, kad jie sukurtų didelį skaitmeninį talentų banką ir užtikrintų, kad individai ir darbuotojai Europoje turėtų tinkamų skaitmeninių įgūdžių.
Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje planas, siekiant pagerinti informacijos apie įgūdžius rinkimą ir spręsti įgūdžių trūkumo konkrečiuose ekonomikos sektoriuose problemą.
Vėliau šiais metais ir 2017 m. bus pradėti vykdyti šie veiksmai:

Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo šablonas, siekiant padėti anksti nustatyti ir profiliuoti prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir kitų migrantų įgūdžius ir gebėjimus.
Sistemos „Europass“ peržiūra, siekiant pasiūlyti geresnes ir lengviau naudojamas priemones, kad žmonės galėtų pristatyti savo įgūdžius ir gauti naudingos tikralaikės informacijos apie įgūdžių poreikius ir tendencijas, kuri galėtų padėti jiems priimti sprendimus dėl karjeros ir mokymosi.
Profesinis mokymas kaip prioritetinis pasirinkimas, padidinant profesinių mokyklų studentų galimybes įgyti darbu pagrįsto mokymosi patirties ir populiarinti gerus profesinių mokyklų absolventų rezultatus darbo rinkoje.
Rekomendacijos dėl bendrųjų gebėjimų peržiūra, siekiant padėti žmonėms įgyti pagrindinių įgūdžių, reikalingų gyventi ir dirbti XXI amžiuje, ypatingą dėmesį skiriant su verslumu ir inovacijomis susijusiai mąstysenai ir įgūdžiams.
Iniciatyva dėl absolventų karjeros stebėsenos, siekiant pagerinti informaciją apie absolventų pažangą darbo rinkoje.
Pasiūlymas išsamiau išnagrinėti geriausią praktiką, kaip veiksmingai spręsti protų nutekėjimo problemą, ir keistis šios praktikos pavyzdžiais.
Pagrindiniai faktai

Europos įgūdžių darbotvarkė buvo paskelbta 2016 m. Komisijos darbo programoje. Ji rems didesnę socialinę konvergenciją ir padės įgyvendinti Europos Komisijos pirmą politinį prioritetą „Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis“, spręsdama šias tris neatidėliotinas šiandienos ekonomikos problemas: tinkamų, darbo rinkos poreikius atitinkančių įgūdžių trūkumo, nepakankamo įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumo ir įgūdžių planavimo bei numatymo sudėtingumo.

Klausimai atsakymai apie Naująją Europos įgūdžių darbotvarkę


Renginiai 2016 m.

Sausis - gruodis

Renginių ciklas “Lietuva Europoje. Europa pasaulyje“. Kiekvieno renginio formatas ir tema priklausys nuo auditorijos ir jos poreikių, atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas. Skirtas iš arčiau supažindinti marijampoliečius su įvykiais ES ir Lietuvoje, aktyvinti įvairias visuomenės grupes diskutuoti apie laikmečio politinius ir ekonominius procesus, reaguojant į Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje vykstančius pokyčius.

Sausis - gruodis

Renginių ciklas „Jaunimas Lietuvai ir Europai“. Įvairaus pobūdžio renginių ciklas jaunimui, skirtas stiprinti jaunų marijampoliečių socialinius, komunikacinius ir kt. įgūdžius, reikalingus sėkmingam piliečio dalyvavimui socialiniame gyvenime, savanorystės skaitinimui.

Kovas

Žaidimas „Europrotai“. Intelektualus komandinis žaidimas pagal “Protų mūšio formatą.

Gegužė

Europos dienos šventiniai renginiai. Įvairaus formato renginiai, skirti Europos Sąjungos gimtadieniui, įtraukiantys įvairias auditorijas.

Leidiniai

Siūlome paskaityti leidinius apie ES, kuriuos galite rasti Europe Direct centre arba parsisiųsti iš ES internetinio knygyno EU Bookshop.

Kelionės po Europą 2016-2017 m.

Kiek daug Europoje gali pamatyti ir atrasti keliautojas! O esant Europos Sąjungai tai padaryti – kur kas lengviau. Šioje knygelėje pateikiama daugiau informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą

Ar norite sužinoti, ką ES nuveikė 2015m.? Kokią pažangą ji padarė, siekdama savo prioritetų? Atsakymus į šiuos klausimus ir dar daugiau informacijos rasite šiame leidinyje.

Tolimi kraštai - artimi gyvenimai

Knygelė 8-12 metų amžiaus vaikams suprantamai ir įdomiai supažindina vaikus su Europos Sąjungos pagalba besivystančioms šalims.

12 Europos pamokų

Kokie yra ES tikslai? Kodėl ir kaip ji buvo sukurta? Kaip veikia ES? Kokiais pasiekimais naudojasi jos piliečiai ir kokių naujų problemų jai šiandien kyla?

Europos Sąjunga

Mokymo priemonė 9-12 klasių jaunimui. Taip pat prie šio leidinio galite atsisiųsti priedus: ES žemėlapį, bei ES institucijų žemėlapį.

Europa. Pažintinis žurnalas jaunimui

Europa yra kažkur kitur. Tokiu provokuojančiu sakiniu prasideda pirmasis šio leidinio - visos ES jaunuoliams skirto pirmojo pažintinio žurnalo - skyrius.

Ar žinote, kad... 10 teisių ES glaustai

"Ar žinote, kad... 10 teisių ES glaustai". Brošiūra, supažindinanti su pagrindinėmis kasdienėmis ES piliečių teisėmis.

Pasirengę vykti svetur?

"Pasirengę vykti svetur? Visa tai, ką jums reikia žinoti apie gyvenimą ir darbą užsienyje".  Brošiūra, skirta visiems, ketinantiems vykti į užsienį gyventi ir dirbti arba kasdien vykti į darbą kaimyninėje šalyje.

Travel Book

"Travel Book". Leidinys – kelionių knygelė, kurioje aiškinama, kodėl ir kaip ES investuoja kiekviename regione.

Vartotojai

"Vartotojai". Leidinyje pristatoma vartotojų saugumas ir jų teisių apsauga kaip visų ES politikos sričių prioritetai.

Sienos ir saugumas

"Sienos ir saugumas". Leidinyje apžvelgiamas vienas iš pagrindinių ES tikslų – sukurti vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje žmonės galėtų nevaržomai judėti, gyventi ir dirbti, žinodami, kad jų teisės yra visapusiškai gerbiamos ir kad užtikrintas jų saugumas.

ES steigėjai

Leidinyje pristatoma 11 įžvalgių visuomenės lyderių, įnešusių reikšmingą indėlį į Europos projektą.

Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga

Trumpas ES institucijų vadovas.

Trumpas ES institucijų vadovas.

Kelionės po Europą 2015-2016 m.

Daug informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Kiek daug Europoje gali pamatyti ir atrasti keliautojas! O esant Europos Sąjungai tai padaryti – kur kas lengviau. Šioje knygelėje pateikiama daugiau informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Trumpai apie ES biudžetą

Kur išleidžiami Europos Sąjungos biudžeto pinigai?

Iš ES biudžeto lėšų teikiama parama milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų, miestams, regionams ir NVO, remiamas Europos verslas. Šios lėšos suteikia daugiau galimybių studijuoti užsienyje, plėtoti kultūrinius mainus ir t. t.

Naudingos nuorodos

Europos Sąjungos portalas
2015 - ieji - Europos Vystomojo bendradarbiavimo metai

ES informacijos tinklai:

ES žiniasklaida:

Teisės aktai ir dokumentai:

Mus rasite

Europe Direct informacijos centras įsikūręs Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, II aukšte

  • Adresas: Vytauto g. 20, LT-68298 Marijampolė
  • Telefonas: +370 677 77841
  • El. paštas: marijampole@eudirect.lt

DARBO LAIKAS:

I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.

V nuo 8:00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12.45 val.